2011: Impact Factor
Иш татагдсан тоо 2010 = 0 Нийтлэлийн тоо 2010 = 0
2009 = 0 2009 = 0
Нийт = 0 Нийт = 0
Тооцоолол:   Нийт иш татагдсан тоо  
0
0
=   0.00
Нийт нийтлэлийн тоо


2010: Impact Factor
Иш татагдсан тоо 2009 = 0 Нийтлэлийн тоо 2009 = 0
2008 = 0 2008 = 0
Нийт = 0 Нийт = 0
Тооцоолол:   Нийт иш татагдсан тоо  
0
0
=   0.00
Нийт нийтлэлийн тоо