Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Мэдрэл судлал монголын сэтгүүл, 2014, 2(2)
Аалзавчийн дорх цус харвалтын шалтгаан, эмнэл зүйн зарим онцлог
( Лекц )
 
Абстракт

Товч утга

Зорилго: Аалзавчийн дорх цус харвалтын шалтгаан, эхлэл, эмнэлзүйн онцлогийг тодорхойлох Зорилт: 1. Тархины ангиографийн шинжилгээний үр дүн, өвчтөний өгүүлэмжээс аалзавчийн дорх цус харвалт (АДЦХ)-ын шалтгаан, эрсдэлт хүчин зүйлийг тодорхойлох, 2. АДЦХ-ын эхлэл, явц, эмнэлзүйн онцлогийг тодорхойлох Арга зүй: УНТЭ-ийн МЭСК-т 2011-2012 онд АДЦХ оношоор хэвтэн эмчлүүлсэн үйлчлүүлэгчдийн 60 өвчний түүхэнд эргэмж судалгааны аргаар хийв. Судалгааны мэдээг 7 бүлэг, 41 асуулттай асуумжийн дагуу цуглуулж, статистик боловсруулалтыг Epi Info 7.0 программ ашиглан гүйцэтгэв. 

Үр дүн: Бидний судалгаанд хамрагдсан АДЦХ-тай 60 тохиолдлын 27 (45%) эрэгтэй, 33 (55%) эмэгтэй байсан ба 40-59 насны 35 (58.3%) тохиолдол байлаа. Нийт тохиолдлын 36.7 хувь (n=22) нь ажлын идэвхитэй цагаар буюу өдрийн 8-13 цагийн хооронд эхэлсэн. Ангиографийн шинжилгээгээр тархины судасны цүлхэн 51 (85%), артеривенийн мальформаци 1 (1.67%), бусад эмгэг өөрчлөлт 2 (3.33%) тохиолдолд илэрсэн бол судасны эмгэг өөрчлөлтгүй 6 (10%) тохиолдол байсан. Өвчин эхлэх үед толгой хүчтэй өвдөх (63.3%), ухаан алдах (50%), бөөлжих (46.7%) шинжүүд, өвчний явцад мэнэн цочролын шинжүүд (95%) зонхилон илэрч байна.

Дүгнэлт: АДЦХ 40-59 насанд илүүтэй тохиолдож байна. АДЦХ-ын үндсэн шалтгаан нь тархины судасны цүлхэн ба АД гэнэт ихсэх, биеийн хүчний ачаалал, хүнд юм өргөх нь судасны цүлхэн хагарч АДЦХ үүсгэх эрсдэлт хүчин зүйл болж байна. Толгой хүчтэй өвдөх, ухаан алдах, бөөлжих болон мэнэн цочролын шинжүүд АДЦХ-тай өвчтөнүүдэд зонхилон илэрч байна.

АДЦХ нь нэн яаралтай тусламж шаарддаг амь насанд

Судалгааны

арга

зүй, хүн

ам: УНТЭ-ийн  МЭСК-

 

аюултай эмгэг юм. Австрийн Вена хотын Анагаах Ухааны

т 2011-2012 онд АДЦХ оношоор хэвтэн эмчлүүлсэн

 

Их сургуулийн профессор Кристиан В Матулагийн 2009

үйлчлүүлэгчдийн өвчний түүхэнд эргэмж судалгааны

 

онд хийсэн судалгаагаар тархины артерийн судасны

аргаар хийв. Статистик боловсруулалтыг МО Excel, Epi

 

цүлхэн хагарсан өвчтөнүүдийн 12-15 % нь эмнэлэгт

Info 7.0 программуудыг ашиглан хийлээ.

 

 

 

хүргэгдэж амжилгүй, 25-30% мэс заслын өмнө ба дараа

Үр дүн хэлцэмж: Манай багийн судалгаанд 2 жилийн

 

нас барж, 20-25% нь хөдөлмөрийн чадвараа алддагийг

хугацаанд   УНТЭ-ийн   МСК-т   АДЦХ-ын   улмаас

 

тогтоожээ. Иймд АДЦХ-ыг богино хугацаанд оношлох

эмчлүүлсэн нийт 60 тохиолдол хамрагдсаны

27(45%) нь

 

нь өвчтөний амь насыг аврах нэг хүчин зүйл юм. Иймээс

эрэгтэй, 33(55%) нь эмэгтэй байлаа. Нийт өвчлөгсөдийн

 

бид доорх судалгааг явууллаа.

 

 

71,67% төвийн бүс, 15% зүүн бүс, 13,33% нь баруун

 

Манай оронд тархины харвалт хүн амын нас баралтын

бүсийн харъяалалтай байна.

 

 

 

 

 

тэргүүлэх шалтгаануудын тоонд ордог бөгөөд аалзавчийн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доорхи цус харвалт (АДЦХ) нь давтан харвалт өгөх нь

Хүснэгт 1.АДЦХ-ыг насны бүлэгээр үзүүлбэл

 

 

 

элбэг учир нас баралт өндөртэй. Д.Баасанжав нарын

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% Итгэх интервал

 

1998-1999 онд

хийгдсэн судалгаагаар нийт харвалтын

 

Насны

Давтамж

Хувь

 

 

7%-ийг АДЦХ болохыг тогтоосон байна. Иймд АДЦХ-ын

 

бүлэг

 

 

 

 

 

 

 

Доод

Дээд

 

 

 

 

 

 

 

шалтгаан зүй, оношлогоо эмчилгээний асуудлыг судлах

10-19

 

2

3.33%

0.41%

11.53%

 

 

нь чухал ач холбогдолтой.

 

 

 

 

 

 

 

20-29

 

8

13.33%

5.94%

24.59%

 

 

Зорилго: Аалзавчийн дорх цус харвалтын шалтгаан,

 

 

 

30-39

 

6

10.00%

3.76%

20.51%

 

 

эхлэл, эмнэлзүйн онцлогийг тодорхойлох тавилаа.

 

 

 

Зорилт:

 

 

 

40-49

 

20

33.33%

21.69%

46.69%

 

 

1.  Тархины  ангиографийн  шинжилгээний  үр  дүн,

50-59

 

15

25.00%

14.72%

37.86%

 

 

өвчтөний өгүүлэмжээс аалзавчийн дорх цус харвалт

60-69

 

8

13.33%

5.94%

24.59%

 

 

(АДЦХ)-ын

шалтгаан,

эрсдэлт  хүчин

зүйлийг

 

70-аас

 

1

1.67%

0.04%

8.94%

 

 

тодорхойлох,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дээш

 

 

 

2.  АДЦХ-ын

эхлэл,   явц,

эмнэлзүйн

онцлогийг

 

Бүгд

 

60

100.00%

 

 

 

 

тодорхойлох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт өвчтөний 58,3% нь 40-59 насанд тохиолдсон нь бусад судлаачдын судалгааны дүнтэй ойролцоо байна. Өвчин 36.67%-д нь ажлын идэвхитэй цагаар буюу 8-13 цагийн хооронд эхэлсэн байв.

 

АДЦХ-тай нийт өвчтөнүүдийг эмнэлзүйн шинжээр оношлож, оношийг КТ, ТНШ-ий шинжилгээгээр батлаж шалтгааныг бүрэн тодруулах үүднээс тархины судасны ангиографи болон Соронзон Резонанст ангиографи (СР-ангиографи) хийсэн болно. Дээрхи шинжилгээнүүдийг хүснэгт 3-аар үзүүлэв.

 

Хүснэгт 3. АДЦХ-тай өвчтөнд хийгдсэн мэдрэлийн болон дүрст оношлогооны шинжилгээнүүд (давхардсан тоогоор)

 

 

 

 

 

Шинжилгээнүүд

Давтамж

Хувь

95% Итгэх

 

 

 

 

интервал

 

 

 

 

Доод

Дээд

ТНШ авсан

Улаан хүрэн

18

30.00%

18.85%

43.21%

 

Шаргал

2

3.33%

0.41%

11.53%

ТНШ аваагүй

 

40

66.67%

53.31%

78.31%

КT

 

47

78.33%

65.80%

87.93%

СР-Aнгиографи

Хийгдсэн

33

55.00%

41.61%

67.88%

 

Хийгдээгүй

27

45.00%

32.12%

58.39%

Ангиографи

Хийгдсэн

34

56.67%

43.24%

69.41%

 

хийгдээгүй

26

43.33%

30.59%

56.76%

 

 

 

 

 

 

 

Ангиографийн шинжилгээгээр тархины судасны цүлхэн 51 хүнд буюу 85%-д илэрлээ. Үүнээс үзэхэд дийлэнх тохиолдолд тархины судасны цүлхэн хагарах нь АДЦХ-ын шалтгаан болж байна. Үүнийг хүснэгт 4-өөр үзүүлэв.

 

Хүснэгт 4 Шинжилгээгээр судсанд илэрсэн өөрчлөлт

 

 

 

 

 

 

 

Давтамж

Хувь

95% Итгэх интервал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доод

Дээд

 

Аневризм

51

85.00%

73.43%

92.90%

 

Артери венийн

1

1.67%

0.04%

8.94%

 

мальформаци

2

3.33%

0.41%

11.53%

 

Бусад

 

Илрээгүй

6

10.00%

3.76%

20.51%

 

Total

60

100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмм 1 Судасны цүлхэнг тархины судасны бүсээр үзүүлбэл


CLINICAL INVESTIGATION AND CASES

 

Бидний судалгаанд хамрагдсан АДЦХ-тай хүмүүсийн 17 буюу 28,3% АД гэнэт ихэссэнтэй холбоотой, 10 буюу 16,6% нь биеийн хүчний ачаалал, хүнд юм өргөх үед, 8 буюу 13,3% нь дүлэх, найтаах, ханиахад, 5 буюу 8,3% нь бөөлжилтийн улмаас, 4 буюу 6,6% нь хүчтэй сэтгэл хөдлөл, стрессээс болж АДЦХ болсон байв.

 

Хүснэгт 5.АДЦХ эхлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс (давхардсан тоогоор)

 

 

 

 

 

 

Д/д

Хүчин зүйлс

Давтамж

Хувь

 

 

 

 

 

 

1

Хүчтэй сэтгэл хөдлөл, стресс

4

6,6%

 

2

Биеийн хүчний ачаалал, хүнд юм

10

16,6%

 

3

өргөх

5

8,3%

 

Хүчтэй бөөлжих

 

4

Дүлэх, найтаах, ханиах

8

13,3%

 

5

Гэмтэл

2

3,3%

 

6

Артерийн даралт гэнэт ихсэх

17

28,3%

 

7

Бусад

20

33,3%

 

 

АДЦХ-тай нийт 60 өвчтөний 59 нь буюу 98,33% нь анх удаа, 1 тохиолдол буюу 1,67%-д нь давтан тохиолдсон байна. Өвчин 63,33%-д нь толгой маш хүчтэй өвдөх, 50%-д ухаан алдаж унах, 46,67%-д нь огиулж бөөлжүүлэх шинж тэмдгээр анх эхэлж, үзлэгээр нийт өвчтөний 95%-д нь мэнэнгийн шинжүүд илэрлээ.

 

Диаграмм 1. АДЦХ-ын эмнэл зүйн шинжүүд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 6. Эмнэлзүйн үзлэгээр илэрсэн өөрчлөлт

 

 

 

 

 

 

Үзлэгээр илэрсэн өөрчлөлт

Давтамж

Хувь

95% Итгэх

 

 

 

 

 

интервал

 

 

 

 

 

Доод

Дээд

 

Ухаангүй

 

6

10.00%

3.76%

20.51%

 

Гурвалсан мэдрэлийн гарах

13

21.67%

12.07%

34.20%

 

салаанд эмзэглэлтэй

 

 

 

 

 

Голомтот шинж

 

16

26.67%

16.07%

39.66%

 

Мэнэнгийн

Нийт

57

95.00%

86.08%

98.96%

 

шинж

Хүзүүний

55

91.67%

81.61%

97.24%

 

 

 

 

хөшингө

40

66.67%

53.31%

78.31%

 

 

Кернигийн

 

 

шинж

3

5.00%

1.04%

13.92%

 

 

Брудзинскийн

 

шинж

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

ЭМНЭЛЗҮЙН СУДАЛГАА, АЖИГЛАЛТ

 

Дүгнэлт:

 

1.       Бидний судалгаагаар АДЦХ-ын 58.3 % нь 40-59 насны хүмүүст тохиолдож, голлох шалтгаан нь тархины судасны цүлхэн (85% буюу 51 хүнд) болж байна

 

2.       АД гэнэт ихэссэх, биеийн хүчний ачаалал, хүнд юм өргөх, дүлэх, найтаах, ханиах, бөөлжилт, хүчтэй сэтгэл хөдлөл, стресстэй холбоотой судасны цүлхэн хагарч АДЦХ үүсэх эхлэл болж байна.

 

3.       АДЦХ-тай хүмүүст толгой хүчтэй өвдөх, огиулж бөөлжүүлэх, артерийн даралт ихсэх, мэнэнгийн шинж дийлэнх хувийг эзэлж байв.

 

Goal: To study main causes, onset, specific clinical features of subarachnoid hemorrhage (SAH) among Mongolian people Objectives: 1. to determine main cause and risk factors of SAH through brain angiography result, 2. to determine the initial and specific clinical symptoms of SAH patients through their medical history and documents.

 

Methodologies: The study design was retrospective descriptive. We made analyzes in medical documents of 60 patients who were hospitalized at Department of Neurology, the First State Central Hospital because of subarachnoid hemorrhage during


 

2011-2012. The data were collected according to questionnaire consisted of 7 group, 41 questions. Statistical analyses were performed using the Epi-info 7.0 software.

 

Findings: Of total 60 SAH cases in our study, 27 male (45%), 33 female (55%) patients were included and 35 (58.3%) patients aged between 40-59 years. 22 (36.7%) cases of study started in daily active hours (between 08 am and 13 pm). After the brain angiography imaging, brain aneurism was confirmed in

 

51 (85%) patients, arteriovenous malformation for 1 (1.67%) patient, and other abnormal findings for 2 (3.33%) patients, while 6 (10%) patients had no vascular abnormal changes. Of total cases, intense headache (63.3%), loss of consciousness (50%), vomiting (46.7%) are presented as initial symptoms of SAH. 57 (95%) patients had positive for meningeal signs during clinical course of SAH.

Conclusion: SAH occurs mainly in people aged 40-59 years than other age groups. Main cause of SAH is accounted for brain aneurism. For risk factors, sudden increase of blood pressure, physical stress, lifting heavy weight are leading risk factors for cerebral aneurism rupture. Intense headache, vomiting, blood pressure increasing, meningeal signs predominantly occur among people suffering from SAH.

 

Keywords: cerebral stroke, subarachnoid hemorrhage, cerebral aneurism, malformation, meningeal signs

 

 

 

 


Зохиогчийн оруулсан түлхүүр үгс


Нийтлэлийн нээгдсэн тоо: 656
Судлаачдын бусад өгүүлэл
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК