Монголын Анагаахын Сэтгүүлүүдийн Холбоо (МАСХ)
Монголын анагаах ухаан, 2015, 2(172)
Бодисын солилцооны хам шинжтэй хүмүүст ADIPOQ генийн -11377c>g полиморфизм сийвэнгийн триглицерид ихсэх эрсдэл болж байна
( Судалгааны өгүүлэл )

С.Оргил, Ч.Ариунболд, Д.Батнаран, Ж.Мөнхцэцэг 

АШУҮИС, ЭЗ-БиоАС, Эсийн биологи-Биохимийн тэнхим 

 
Абстракт
Introduction. The metabolic syndrome is related to increased risk of developing cardiovascular disease and type 2 diabetes. Adiponectin is an adipose tissue-specific collagen-like factor, which is abundant in plasma, and a decrease of adiponectin is associated with obesity and type-2 diabetes.
Goal. This study aimed to determine the ADIPOQ gene -11377 polymorphism in association with plasma adiponectin level and risk factors of metabolic syndrome.
Materials and Methods. We investigated adiponectin gene -11377C>G polymorphism in 156 subjects with metabolic syndrome and 142 healthy control subjects. The -11377C>G polymorphic locus was amplified using the forward primer 5’-ACTTGCCCTGCCTCTGTCTG-3’ and the reverse primer, 5-CCTGGAGAACTGGAAGCTG-3’. A p value <0.05 was considered statistically significant.
Results. Adiponectin level positively correlated with age, but correlated negatively with TG, waist circumference, waist hip ratio, diastolic blood pressure, weight and BMI (p < 0.05). With genotype CG and GG (6.57±3.09ng/ ml) of -11377C>G had lower levels of serum adiponectin than those with the genotype CC (7.38±3.68ng/ml) but no significant difference in people with MS (p=0.157). Therefore with genotype CG and GG (168.56±113.31mg/ dl) of -11377C>G had higher levels of serum triglycerides than those with the genotype CC (132.94±74.78mg/ dl) significant difference in people with MS (OR=1.006, p=0.015). With CG and GG (75.04±12.49mg/dl) of -11377C>G had significantly higher glucose level compared to with the genotype CC (68.85±11.76mg/dl) in without MS (OR=1.071, p=0.017).
Сonclusions.
  1. ADIPOQ gene -11377>G polymorphism of the adiponectin gene was found not to be related to adiponectin level (p=0.157).
  2. -11377C>G polymorphism was related to the metabolic syndrome susceptibility, and this polymorphism impacted on circulating triglyceride and glucose concentrations.
Key words: Metabolic syndrome, adiponectin, gene polymorphism, TAG
Pp. 14-17, Tables 3, References 9.
 
Танилцаж нийтлэх санал өгсөн : Анагаах ухааны доктор, профессор И.Пүрэвдорж


Зохиогчийн оруулсан түлхүүр үгс


Нийтлэлийн нээгдсэн тоо: 541
Судлаачдын бусад өгүүлэл
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага, ©  2012.
Вебийг бүтээсэн Слайд ХХК